آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آرد گندم

گندم

گندم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گندم، رزق و روزی حلال می‌باشد که با رنج و سختی به دست می‌آید. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در زمین خودت گندم می‌کاری، تعبیرش این است که به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود،…
متن دوم