آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آتش

نفت

نفت تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به خودت نفت مالیده‌ای، تعبیرش این است که با زنی بدکردار آمیزش می‌کنی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: چیز حرام مصرف می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خم نفت ، مردی پست و چرکین و کثیف…

زغال

زغال ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زغال، مال حرام می‌باشد.اگر در خواب ببینی از جائی زغال برداشته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری .اگر ببینی لباس یا بدن تو با زغال سیاه شده است، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و…

دود – آتش و دود

آتش و دود ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش با‌دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بیم و ترس در کارها است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه…

جهنم رفتن

جهنم رفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشته موی پیشانی‌ات را گرفته و تو را به جهنم انداخته است، نشانۀ بدبختی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تو را کشان‌کشان وارد جهنم می‌کنند تعبیرش این است که عاقبت، کار تو به کفر…

تنور

تنور ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تنور ، رئیس و بزرگ و مردِ صاحب‌خانه می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش«کدبانو» است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تنوری در اختیار تو می‌باشد، تعبیرش درستی و رو به راه شدن سرپرستی…
متن دوم