آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آتش و دود

دود – آتش و دود

آتش و دود ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش با‌دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بیم و ترس در کارها است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه…

آتش و دود

آتش و دود ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش با‌دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بیم و ترس در کارها است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه…
متن دوم