آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آتش زدن و آتش سوزی

آتش زدن و آتش سوزی

آتش زدن و آتش سوزی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شهر یا محله و مکانی آتش گرفته، طوری که آتش سهمگین بود و همه چیز را سوزانده و دچار ترس و خوف شده‌ای، تعبیرش این است که در آن مکان جنگ و درگیری بوجود خواهد آمد یا بیماری سختی گسترش…
متن دوم