آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آب

مشک آب

مشک آب چون امروزه به جای مشک از کلمن آب یا قمقمه استفاده می‌شود، شاید بتوان گفت که تعبیر دیدن کلمن و قمقمه و... نیز مانند تعبیر مشک می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مشک آب، مسافرت می‌باشد.اگر ببینی مشک نو داری، یـعـنـی به سفر می‌روی،…

قنات

قنات ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جائی قنات کنده‌ای، تعبیرش بر مردم خودت مکر و حیله درست کرده و ترتیب می‌دهی(البته این تا وقتی است که آب پدیدار نشده است)، ولی اگر ببینی قنات کنده‌ای و آب پدیدار شده است و به آب رسیده باشی و جاری…

غسل میت

غسل میت جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و تو را غسل کرده‌اند، تعبیرش این است که دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود. غسل میت

چشمه

چشمه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چشمه زلال و گوارا، شخصی بزرگ و سرور و جوانمرد و بخشنده می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فِیهَا عَیْنٌ جَارِیَةٌ _ در آن چشمه‌ای روان است (غاشیه-12)، ولی اگر آب چشمه تیره و ناخوشایند باشد، یـعـنـی…

خوردن آب جوی

خوردن آب جوی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از جوی گوارا و پاکیزه‌ای آب می‌خوری، تعبیرش این است که به خوبی و خوشی زندگی می‌کنی. اگر در مسافرت یا در جای غریب و بیگانه‌ای باشی و در خواب ببینی از جوی نا آشنایی آب زلالی می‌خوری، یـعـنـی…

جام

جام جابر مغربی می‌گوید: اگر جام‌های سبز یا سفیدی را ببینی، تعبیرش این است که زنان تو درستکار و پرهیزکار خواهند بود، یا اگر قرمز باشند، یـعـنـی زنان تو اهل خوش‌گذرانی و فساد خواهند بود، یا چنانچه زرد باشند، یـعـنـی زنان تو بیمار و زردچهره…

پیاله

پیاله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیاله، «کنیزکی»است که با او به عشرت و خوش‌گذرانی می‌پردازی.اگر در خواب ببینی از پیاله آب می‌خوری، تعبیرش این است که با کنیزکی به طور شرعی آمیزش می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی.ابراهیم کرمانی…

سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی کسی آب پاک روی تو ریخته است، یـعـنـی از آن شخص به تو…

جاری شدن آب

جاری شدن آب جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل بارندگی باشد و یا زمانی که مردم محتاج…
متن دوم