آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آب دهان

خلط

خلط ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خلط، مال و اموالی است که آن را به روش درست و صحیح خرج خواهی کرد.اگر در خواب ببینی از گلویت خلط سفیدی را در جای تمیز و پاکیزه‌ای انداخته‌ای، تعبیرش این است که به روش درست و صحیحی از مال و اموال خودت خرج…

آب دهان

آب دهان ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر آب دهان گرمباشد، تعبیرش عمر طولانی است، ولی اگر سردباشد تعبیرش مرگ است،‌‌‌‌‌ یا اگر سیاه بوده تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، ‌‌‌‌‌و اگر زرد باشد بیماری است، ‌‌‌‌‌تعبیر خواب آب دهان خشک نیز فقر و تنگدستی…
متن دوم