آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آب دادن

آب دادن یا سقائی

آب دادن یا سقائی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سقا، مرد دیندار و باایمان می‌باشد.اگر در خواب ببینی سقائی می‌کنی و به مردم آب می‌دهی، تعبیرش این است که به مردم خوبی و نیکی می‌کنی ، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر آب دادن به مردم، دین…
متن دوم