آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آبنوس

آبنوس

آبنوس آبنوس هم اینکه نام درختی می‌باشد و هم، نام چوبی است که از این درخت است. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آبنوس، مردی است که در کارش محکم و استوار و همچنین ثروتمند بوده ولی خسیس می‌باشد و به کسی چیزی نمی‌دهد، ابراهیم کرمانی نیز…
متن دوم