آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آبستنی

آبستنی – زاییدن پسر

آبستنی - زاییدن پسر ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که پسر زاییده است، تعبیرش این است که غمگین و نگران خواهد شد، ‌‌‌‌‌ و اگر مردی در خواب ببیند که زنش پسر زاییده است، یـعـنـی در مدت خیلی طولانی با رنج و سختی چیزی به دست می‌آورد.…

آبستنی – حاملگی

آبستنی - حاملگی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود .ابراهیم کرمانی…
متن دوم