آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آبادانی

آبادانی و خرابی

آبادانی و خرابی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جای خرابی (مثل مسجد و مدرسه و عبادتگاه و...) را درست می‌کنی، تعبیرش این است که عقل و دین و ایمان تو درست خواهد بود و به ثواب آخرت می‌رسی.اگر ببینی زمین ویران و خراب خودت را با ساخت دکان…
متن دوم