آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر انگشتر نگین

انگشتر – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی «پادشاه» به تو انگشتری داد، تعبیرش این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می‌کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت بدی می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی پادشاه…
متن دوم