آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر ابر

ابر – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد، ‌‌‌‌‌و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر می‌باشد،‌‌‌‌‌…
متن دوم