آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر آمدن باران

باران چیزهای مختلف

باران چیزهای مختلف ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آسمان مار یا عقرب و یا سنگ می‌بارد، تعبیرش این است که آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی از آسمان مثل باران، سنگ می‌بارد، یـعـنـی عذاب و…
متن دوم