آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیرهای کلی زخم و خون تعبیر

خون – تعبیرهای کلی زخم و خون

تعبیرهای کلی زخم و خون جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زخمی شده‌ای و زخم تو خونریزی دارد، تعبیرش این است که کسی در مورد تو حرفی دروغ می‌گوید، ولی بعداً دروغ بودن آن معلوم می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: یکی از تعبیرهای زخم، کاهش و…
متن دوم