آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیرخواب چوب

قلم‌نی

قلم‌نی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلم‌نی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که علم و دانش کسب می‌کنی و کار تو درست می‌شود و به خواستۀ خودت می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر اهل علم و دانش هستی و در خواب ببینی…
متن دوم