آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبر خواب شلغم

شلغم

شلغم تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شلغم، غم و اندوه می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر شلغم پخته بهتر از خام می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به کسی شلغم می‌دهی، یـعـنـی باعث زحمت کسی می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلغم را از خودت…
متن دوم