آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تصویر و مجسمه تعبیر

تصویر و مجسمه

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تصویر یا مجسمه، زن می‌باشد. تعبیر تندیس ، غم و اندوه است، خصوصاً اینکه سیاه رنگ باشد و یا بروی دیوار کشیده باشند. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تندیس عبارتند از: 1- غم و اندوه 2- کاهش و نقص…
متن دوم