آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تشنگی تعبیر

تشنگی

تشنگی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب تشنگی، فساد در دین است. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سیراب بودن بهتر از تشنگی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تشنه هستی و آبی را به دست آورده و خورده‌ای، تعبیرش این است که مرتکب گناهی…
متن دوم