آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تشت تعبیر

تشت

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طشت،«کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی خدمتکار است. تعبیر کلی
متن دوم