آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تریاک تعبیر

تریاک

تریاک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تریاک، غم و اندوه و فکر پریشان می‌باشد.اگر ببینی تریاک می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه و مصیبت خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری). تریاک
متن دوم