آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ترب تعبیر

ترب

ترب ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب ترب، غم و اندوه است، مخصوصاًً اگر ببینی از آن می‌خوری، که در این صورت به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار غم و اندوه خواهی شد.اگر در خواب ببینی کسی به تو ترب می‌دهد، تعبیرش این است که آن شخص باعث غم و اندوه…
متن دوم