آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ترازو تعبیر

ترازو

ترازو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترازو، قاضی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر هر خوبی و بدی در ترازو ببینی، تعبیر آن مربوط به عدالت و انصاف قاضی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کفه‌های ترازو، توجه و گوش کردن قاضی به حرف‌های…
متن دوم