آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تخم کردن مثل پرنده تعبیر

تخم کردن مثل پرنده

تخم کردن مثل پرنده ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به جای بچه، تخم زائیده‌ای، تعبیرش این است که فرزندت کافر خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَیَّتَ مِنَ الْحَیِّ... _…
متن دوم