آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تخم پرنده

تخم پرنده – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تخم را زیر پرنده گذاشته‌ای و از آن پرنده‌ای بیرون آمد، تعبیرش این است که کار از جریان افتاده تو دوباره احیا می‌شود و به جریان می‌افتد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: اگر معلم قرآن…
متن دوم