آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تخم پرنده تعبیر

تخم پرنده – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تخم را زیر پرنده گذاشته‌ای و از آن پرنده‌ای بیرون آمد، تعبیرش این است که کار از جریان افتاده تو دوباره احیا می‌شود و به جریان می‌افتد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: اگر معلم قرآن…

تخم پرنده

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تخم پرنده‌ها، قوت می‌باشد، حضرت دانیال (ع)نیز می‌فرمایند: تعبیرش «کنیزک» است، همانطور که در قرآن کریم آمده: كَاَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَّكْنُونٌ _ گویی از سفیدی، سفیده تخم مرغند قبل از آنکه دست خورده…
متن دوم