آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تخت سلطنت تعبیر

تخت سلطنت

تخت سلطنت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر تخت سلطنت، کاری بزرگ یا مال و اموال بسیار می‌باشد.اگر ببینی تخت سلطنت آراسته می‌باشد، یـعـنـی به عزت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در کار خودت پیشرفت می‌کنی ، ابن سیرین می‌گوید: ولی اگر…
متن دوم