آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تبدیل به چهارپا تعبیر

حیوان چهارپا – تبدیل به چهارپا

تبدیل به چهارپا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، تعبیرش این است که رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان…
متن دوم