آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تبدیل به پرنده

پرنده – تبدیل به پرنده

تبدیل به پرنده ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها پر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن به بزرگی و ریاست و سروری می‌رسی .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی به مسافرت رفته…
متن دوم