آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تاول تعبیر

تاول

تاول ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی بدن تو تاول وجود دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه آن مال حرام بدست می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تاول…
متن دوم