آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تاریکی تعبیر

تاریکی

تاریکی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر تاریکی، گمراهی در دین می‌باشد. ‌‌‌‌‌اگر در خواب ببینی تاریکی فراگرفته‌ای و به دست آورده‌ای یا کسی به تو تاریکی داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن تاریکی دچار گمراهی می‌شوی، ولی جابر مغربی می‌گوید:…
متن دوم