آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بینی تعبیر

بینی

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بینی، جاه و مقام و منزلت می‌باشد و هر عیب و نقصی در آن دیده شود، تعبیرش به قدر و منزلت بیننده خواب برمی‌گردد. تعبیر کلی
متن دوم