آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بیماری

بیماری

بیماری جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب بیماری‌های گوناگون این است که احکام و سنت‌ها و واجبات الهی خوار و کوچک و کم اهمیت می‌شوند، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر بیماری، گناه و نافرمانی از خداوند است و همچنین رسیدن غم و اندوه از طرف…

اعمالی که موجب بیماری بدن انسان میشود

اعمالی که موجب بیماری بدن انسان میشود اول - شام نخوردن دوم - پر خوردن سوم - خوردن میان نهار و شام چهارم - شب ایستاده آب خوردن پنجم - زیاد آب خوردن ششم - آب خوردن در اثنای غذا خوردن هفتم - در آفتاب نشستن هشتم - خوردن گوشت خام نهم -…
متن دوم