آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بیشه

بیشه

بیشه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بیشه درختان، زنی بیابان‌نشین می‌باشد.اگر در خواب ببینی وارد بیشه‌ای شده که سرسبز بوده و اطراف آن درختان میوه‌دار وجود دارد (مخصوصاًً اینکه در بیداری نیز فصل آن میوه‌ها باشد) و ببینی که از آن میوه‌ها…
متن دوم