آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بوی خوب و بد

بوی خوب و بد

بوی خوب و بد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بوهای خوب، تحسین و ستایش خوب و نیک می‌باشد، ولی تعبیر بوهای بد، سرزنش و حرف‌های زشت است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی بوی خوشی احساس می‌کنی، تعبیرش این است که صاحب فرزندی خوب و…
متن دوم