آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بوجود آمدن چرک

چرک – بوجود آمدن چرک

بوجود آمدن چرک ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بدن تو زخمی وجود دارد که در آن خون و چرک جمع شده و بوجود آمده است، تعبیرش این است که به اندازه زخم و چرک مال و اموالی برایت جمع می‌شود، ولی اگر ببینی در زخم بدن تو خون و چرکی جمع نشده…
متن دوم