آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بوتیمار

بوتیمار

بوتیمار ابن سیرین می‌گوید: تعبیر بوتیمار، رزق و روزی می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش بزرگی و عظمت است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بوتیماری را گرفته‌ای، تعبیرش این است که به تو مال و روزی از زن می‌رسد. ابراهیم کرمانی می‌گوید:…
متن دوم