آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بوتۀ دستنبو

بوتۀ دستنبو

بوتۀ دستنبو حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بوتۀ دستنبو، مردی است کامیاب و بهره‌مند که دارای خدمه و حشم می‌باشد، ولی زود هلاک می‌شود و ثابت نمی‌باشد. بوتۀ دستنبو
متن دوم