آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بهار تعبیر

بهار

بهار ابن سیرین می‌گوید: چنانچه در بیداری فصل بهار باشد، تعبیر فصل بهار در خواب، «پادشاه» می‌باشد.اگر در خواب ببینی فصل بهار است و هوا نامعتدل می‌باشد، طوریکه که از سرما و گرما مردم دچار رنج و ضرر شده‌اند، تعبیرش این است که پادشاه به مردم…
متن دوم