آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بناگوش

بناگوش

بناگوش تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب بناگوش، پسر زیبا و مبارک، و تعبیر دو بناگوش، دو پسر می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیر بناگوش، قدر و منزلت و جاه و مقام است و اگر صحت و عیبی در آن ببینی تعبیرش به قدر و منزلت تو برمی‌گردد.امام صادق (ع)…
متن دوم