آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بلوط

بلوط

بلوط ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بلوط خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای روزی حلال بدست می‌آوری .اگر ببینی در خانه‌ات کیسه‌های بلوط وجود دارد، اگر بدانی برای خودت می‌باشند، یـعـنـی در آن سال مال و نعمت زیادی به…
متن دوم