آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بقالی کردن تعبیر

بقالی کردن

بقالی کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بقالی کردن، سعی و کوشش در کارها و بدست آوردن چیزی در جهت معاش و تامین مایحتاج زندگانی می‌باشد. اگر در خواب ببینی بقالی می‌کنی، تعبیرش این است که به کسب و کار دنیا مشغول می‌شوی و به اندازه آن چه که…
متن دوم