آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بسته بودن گردن

دربند بودن – بسته بودن گردن

بسته بودن گردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در گردن خودت غل داری، تعبیرش این است که به دروغ مسلمان هستی و کافر از دنیا می‌روی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: اگر مرد خوب و صالحی در خواب ببیند که در گردنش غل دارد، یـعـنـی از کار…

بسته بودن گردن

بسته بودن گردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در گردن خودت غل داری، تعبیرش این است که به دروغ مسلمان هستی و کافر از دنیا می‌روی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: اگر مرد خوب و صالحی در خواب ببیند که در گردنش غل دارد، یـعـنـی از کار…
متن دوم