آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بسته بودن دست تعبیر

دربند بودن – بسته بودن دست

بسته بودن دست جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دستان خودت زنجیر داری، تعبیرش این است که به مال و اموال مردم دست درازی و تجاوز می‌کنی و از حرام بودنش نمی‌ترسی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت غل داری و بسته است،…

بسته بودن دست

بسته بودن دست جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دستان خودت زنجیر داری، تعبیرش این است که به مال و اموال مردم دست درازی و تجاوز می‌کنی و از حرام بودنش نمی‌ترسی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت غل داری و بسته است،…
متن دوم