آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بریدن دست تعبیر

دست – بریدن دست

بریدن دست بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب قطع شدن دست، عمر طولانی و زندگانی و معیشت خوب و خوش می‌باشد، ولی ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی هر دو دست تو قطع شده است، یـعـنـی نمی‌توانی کسب و کار کنی و به خواسته‌ات برسی. ابراهیم کرمانی…
متن دوم