آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بره

بره

بره ابن سیرین می‌گوید: تعبیر برۀ نر یا ماده، فرزند می‌باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر بره،خیر و منفعت و نیکی و مال حلال می‌باشد، البته به اندازه کوچکی و بزرگی بره.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بره‌ای به دست آورده‌ای یا کسی به…
متن دوم