آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برهنگی

برهنگی

برهنگی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب برهنگی و معلوم بودن عورت، رنج و سختی و رسوائی می‌باشد، ولی اگر عورت پوشیده باشد، تعبیرش برای مرد درستکار و صالح، خوب است، ولی برای شخص «فاسق»، بد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر خواب…
متن دوم