آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برق

برق

برق منظور از برق در اینجا "نور" حاصل از برخورد ابرها با یکدیگر می‌باشد.  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب برق، خزانه‌دار «پادشاه» می‌باشد.اگر در خواب ببینی برق را از هوا یا ابر گرفته‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام می‌دهی که در آن خیری وجود…
متن دوم