آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برق تعبیر

برق

برق منظور از برق در اینجا "نور" حاصل از برخورد ابرها با یکدیگر می‌باشد.  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب برق، خزانه‌دار «پادشاه» می‌باشد.اگر در خواب ببینی برق را از هوا یا ابر گرفته‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام می‌دهی که در آن خیری وجود…
متن دوم