آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برف تعبیر

برف

تعبیرکلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب برف، غم و اندوه و عذاب است، مگر اینکه مقدار کمی دیده باشی،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش لشکر شکست خورده و گریزان می‌باشد، مخصوصاً اگر برف را همراه باد دیده باشی. تعبیرکلی
متن دوم