آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برف با توجه به منطقه تعبیر

برف با توجه به منطقه

برف با توجه به منطقه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر گرمسیر برف و یخ وجود دارد، تعبیرش این است که آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: در مناطق گرمسیر تعبیر دیدن برف، غم و اندوه و قحطی می‌باشد، و در مناطق…
متن دوم